Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Подаване на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) пред митническите органи

Подаване на обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) пред митническите органи - Подробна информация

Въведение

Съгласно действащото досега митническо законодателство в Общността и в Република България, митническия контрол от страна на митническата администрация започва едва след физическото въвеждане на стоките на митническата територия, с тяхното представяне и манифестиране пред митническите органи.

До неотдавна, ролята на митниците се състоеше предимно в събиране на мита и данъци при внос. Както е известно обаче, ролята на митниците се изменя, основните регламенти на митническото законодателство на Общността (Митническия кодекс и Правилника за неговото прилагане) също периодично се променят, за да отговорят на динамиката на икономическия живот и новите предизвикателства.

Многобройните промени, в това число разширяването на Европейския Съюз, развитието на електронната търговия, заплахата от терористични атаки променят много средата, в която функционират митническите органи, които трябва:

 • да осигуряват сигурността на цялостната верига на доставки;
 • да опазват финансовите интереси на Общността и на държавите-членки;
 • да опазват Общността от незаконни търговски дейности;
 • да отговарят за защитата на обществото и др.

След атентатите в САЩ на 11 септември 2001 година, и в световен мащаб, и в Европейската Общност започват да се обсъждат и да се търсят начини за осигуряване на сигурността и безопасността по цялата търговска верига, като се обменя своевременно и ефективно и се анализира информацията за вносните стоки.

Законодателна рамка

Няколко години по-късно, с Регламент № 648/2005, изменящ Регламент № 2913/92 (Митническия кодекс) и Регламент № 1875/2006,  Регламент № 2454/93 (Правилника за прилагането на митническия кодекс) е създадена нова законодателна рамка, която предвижда въвеждането на редица мерки за засилване на сигурността на стоките, които влизат в Общността.

Измененията в регламентите изискват:

 • да се осигури хармонизирано прилагане на митническия контрол от държавите-членки, като се въведе на една рамка за управление на риска за цялата Общност ;
 • да се установи изискването за предварителна информация преди пристигането за всички стоки, които се внасят в митническата територия на Общността;
 • да се създаде една обща система, така че компетентните власти да имат достъп, да трансферират и да обменят информация за вносните стоки своевременно и ефективно.

Система за контол на вноса

Подаването на предварителната информация за стоките, които предстои да бъдат въведени на митническата територия на Общността се извършва в рамките на Системата за контрол на вноса (СКВ) - фаза 1, част от Автоматизираната система за внос (Automated Import System).

Подаване на ОДВ на доброволни начала

Новите разпоредби изискват да бъде подавана обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт.

С Регламент № 273/2009 за изменение на Регламент № 2454/93 (ППМК) беше въведен преходен период от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г., през който подаването на ОДВ не е задължително.

През периода, обобщената декларация за въвеждане може да бъде подавана на доброволни начала.

Задължително подаване на ОДВ

Задължителното подаване на обобщената декларация за въвеждане (ОДВ) по електронен път е от 01.01.2011г.

Предварителното подаване на ОДВ за стоките трябва да се извърши в определените срокове, които са в зависимост от

 • вида транспорт и от
 • времетраенето на транспортирането.

Защо се изисква подаване на ОДВ?

Предварително подадените на митническите органи данни за изпращач, получател, брой колети, описание, тегло на стоката и други са необходими за извършване на анализ на риска преди въвеждането на стоките и съответно за правилното прилагане на митническия контрол за целите на сигурността и безопасността.

Подаване на ОДВ и анализ на риска

В резултат на анализирането на предварително подадената информация в ОДВ може да не се идентифицира риск, а ако се идентифицира, степента на риск се класифицира в три кода: “A”, “B” и “C”. В зависимост от кода на установеният риск, митническите органи ще прилагат и съответните мерки за контрол.

Код “A” – отказ за натоварване на стоките (приложим е само за превози на стоки в контейнери натоварени на кораби за далечно плаване).

Код “B” – идентифициране на риска в 1-во ЕС пристанище (например разтоварване за проверка, независимо дали стоката е предназначена за разтоварване в това пристанище или не)

Код “C” – идентифициране на риска в разтоварното пристанище (проверка).

Основни понятия

Обобщена декларация за въвеждане = Entry summary declaration

Преварително подадена по електронен път информация за стоките, попълнена съгласно формата и обяснителните бележки на Анекс № 30А/ППМК.

Основни изисквания към данните в ОДВ

 • Ясно и точно описание на стока
 • 4-, 6- или 8- цифрен код по ХС
 • EORI номер на лицето, подаващо ОДВ и на превозвача
 • Описание и код на опаковката
 • При коносаменти на заповед трябва да бъдат попълнени данните за лицето за уведомяване (notify party)

Митническо учреждение на подаване = Office of lodgement

Митническото учреждение, до което се изпраща обобщената декларация за въвеждане (ОДВ).

Може да съвпада с митническото учреждение на въвеждане на стоките, а може и да се различава.

Митническо учреждение на въвеждане

 • = Office of first entry
 • = МУ на първо влизане
 • = 1-во входно МУ
 • = входно МУ
 • = входна митническа служба

Митническо учреждение, в което стоките се въвеждат на митническата територия на Общността, т.е. първата точка на влизане на стоките в ЕО.

Митническо учреждение на следващо въвеждане = Office of subsequent entry

Митническо учреждение, следващо МУ на първо въвеждане, в което се разтоварват стоки (следващо пристанище или летище).

Лице, което подава ОДВ

Съгласно чл.36“б”, пар.3 от МК, Обобщената декларация за въвеждане се подава от лицето, което въвежда стоките или което поема отговорността за превозването на стоките в митническата територия на Общността. Обикновено това е превозвачът (= carrier).

Но, съгласно чл.36 “б”, пар.4 от МК, въпреки задължението на лицето, което въвежда стоките, ОДВ може да бъде подадена вместо него от:

 • лицето от чието име действа лицето, което въвежда стоките; или
 • всяко лице, което може да представи въпросните стоки или може да осигури представянето им пред митнически власти, или
 • представител на едно от лицата, цитирани в параграф 3 или букви а) или б) на параграф 4.

Превозвач

Превозвач при комбинирани превози

Но, при комбинирани превози, описани в член 183 б от МК (например товари в камиони, натоварени на ферибот), "превозвач" е лицето, управляващо транспортното средство, което след като е било въведено на митническата територия на Общността ще се придвижва на собствен ход като действащо транспортно средство (камиона).

Подаване на ОДВ при комбинирани превози

Затова в случаите на комбинирани превози по чл. 183б от МК, когато действащото транспортно средство (ферибота), което влиза на митническата територия на Общността, превозва единствено друго активно превозно средство, задължението за подаване на обобщена декларация за въвеждане е на оператора на това друго активно транспортно средство (камиона).

Превозвач при съвместна договореност

При превоз по море или по въздух, когато плавателния съд или въздухоплавателното средство се ползват по съвместна договореност , както е описано в чл. 183в от МК, "превозвач" означава лицето, което е сключило договора и е издало товарителница или въздушна товарителница за действителното въвеждане на стоките на митническата територия на Общността.

Подаване на ОДВ при съвместна договореност

Затова при превоз по море или по въздух, когато става дума за плавателен съд по съвместна договореност или по договор, задължението за подаване на обобщената декларация за въвеждане е на лицето, което е поело изпълнението на договора и е издало товарителницата за морски или въздушен превоз на стоките с плавателен съд или самолет, предмет на такава договореност.

Подаване на ОДВ

Обобщената декларация за въвеждане се изготвя с използването на техника за обработка на данни, т.е. в електронна форма. В нея се съдържат данните, установени за такава декларация в приложение 30A от Правилника за прилагане на Митническия кодекс на Общността, като попълването се извършва в съответствие с обяснителните бележки в приложението.

За кои стоки се подава ОДВ

ОДВ се подава за всички стоки, въведени в митническата територия на Общността, с изключение на стоките, пренасяни на транспортни средства, които само преминават през териториалните води или въздушното пространство на митническата територия на Общността без спиране в тази територия.

ОДВ се подава за всички стоки, натоварени на транспортното средство, както стоките, които ще бъдат разтоварени на пристанища и летища в Общността, така и стоките, които остават на борда на самолета или кораба и са предназначени за разтоварване в следващи пристанища /летища на митн. територия на ЕС или на територията на трети страни.

Кога не се подава ОДВ?

Случаите, в които не се подава ОДВ са описани в чл.181 “в” от МК.

Например: електроенергия;стоки, които се въвеждат по тръбопровод; писма; стоки, обхванати от карнети ATA или превозвани с манифест НАТО 302 и др.

Не се подава ОДВ за стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии.

Не се подава ОДВ за стоки, които се превозват с плавателен съд или самолет между пристанища или летища в Общността, без да спират в никое пристанище или летище извън митническата територия на Общността.

Примери за подаване на ОДВ

Подаване на ОДВ от превозвача - Вариант 1

Подаване на ОДВ от превозвача - Вариант 2

Подаване на ОДВ от представител на превозвача

Подаване на ОДВ

Препращане на ОДВ

Важно е, че функцията за изпращане и получаване на съобщенията за препращане на ОДВ от МУ на подаване до Митническо учреждение на първо въвеждане няма се поддържа от всички държави - членки на Общността. Осем държави – членки, сред които и България ще изпращат / получават съобщенията, свързани с тази функция (Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Латвия, Румъния и Словакия).

Подаване на ОДВ

Когато ОДВ е подадена направо в митническото учреждение на въвеждане (т.е. МУ на подаване на ОДВ съвпада с МУ на въвеждане на стоките), то извършва съответния анализ на риска за целите на сигурността и безопасността, преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността.

Митническите органи регистрират ОДВ незабавно след нейното получаване и уведомяват по електронен път лицето, което я е подало за номера MRN (Movement reference number), под който тя е регистрирана в системата.

В случай, че ОДВ е подадена не от лицето, което въвежда стоките (превозвача), а от негов представител, митническите органи уведомяват също и превозвача за MRN регистрацията, при условие че е посочен EORI номера му и е свързан с митническата система.

Срокове за подаване на ОДВ

При морски транспорт, сроковете за предварително подаване на ОДВ са различни в зависимост от това дали корабите плават на далечно плаване (презокеанско плаване) или на къси разстояния.

Влияние оказва и това дали стоките са натоварени в контейнери или са в насипно състояние.

При морски транспорт, когато корабите плават на далечно плаване и товарите са натоварени в контейнери

 • ОДВ се подава 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване в трета страна.

Изискването за подаването на ОДВ за морски транспорт в контейнери за далечно плаване, поне 24 часа преди натоварване в пристанището на заминаване е с цел да се даде възможност анализа на риска да бъде извършен преди натоварване на стоките и при изключителни обстоятелства да бъде уведомен декларатора, че стоките не трябва да се натоварват. Така ще бъде избегната необходимостта да се налага да бъде разтоварен контейнер със съмнителен (опасен) товар, натоварен най-ниско на кораба.

Съобщението „Неразрешено натоварване” (Do not load!) ще се изпраща само в изключителни обстоятелства, когато в резулатат на анализа на риска има разумни основания за митническите органи, за да смятат, че въвеждането на стоките на митническата територия на Общността би поставило толкова сериозна заплаха за безопасността и сигурността на Общността, че се налага незабавна намеса.

При морски транспорт, за товари в контейнери при плаване на къси разстояния

 • срокът за подаване на ОДВ е обикновено 2 часа преди пристигане на стоките в първото пристанище на Общността.

При морски транспорт на насипни товари

 • срокът за подаване на ОДВ е 4 часа преди пристигане на стоките в първото пристанище на Общността.

Превозите между пристанищата на Черно море са в групата на плаване на къси разстояния (short sea shipping).

При въздушен транспорт, сроковете са различни в зависимост от продължителността на полета:

 • кратки товарни полети (когато полета продължава под четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в 1-во летище на Общността) и
 • дълги товарни полети (когато полета продължава над четири часа от последното летище на напускане в трета страна до пристигането в първото летище на Общността).

При въздушен транспорт, сроковете за подаване на ОДВ са:

 • за кратки товарни полети - поне до момента на реалното излитане на самолета;
 • за дълги товарни полети-поне 4 часа преди пристигането в първото летище на митническата територия на Общността.

При стоки с ЖП транспорт и транспорт по вътрешни водни пътища

 • във всички случаи подаването на ОДВ трябва да се извърши поне 2 часа преди пристигането на стоките в митническото учреждение на въвеждане на митническата територия на Общността.

При стоки с Автомобилен транспорт

 • във всички случаи подаването трябва да се извърши поне 1 час преди пристигането на стоките в митническото учреждение на въвеждане на митническата територия на Общността.

Административнонаказателни разпоредби

Когато се установи, че стоките, представени на митницата, за които се изисква подаването на ОДВ, не са обхванати от такава декларация, лицето, което е въвело стоките или което е поело отговорност за превоза на стоките в митническата територия на Общността, незабавно трябва да подаде обобщена декларация за въвеждане. Ако превозвача подаде ОДВ след регламентираните крайни срокове, това не изключва прилагането на наказанията, предвидени от националното законодателство.

Стандартно митническо оформяне

Декларация за транзит като ОДВ

Съгласно чл.183”a” от ППМК,

 1. Данните, предоставени за режим транзит, могат да се използват като обобщена декларация за въвеждане, ако са спазени следните условия:
 • стоките са въведени в митническата територия на Общността под режим транзит;
 • данните за транзита се обменят, като се използват информационни технологии и компютърни мрежи;
 • данните съдържат всички подробности, които се изискват за обобщена декларация за въвеждане.

Подаване на ОДВ при шосеен транспорт

Пример при подаване на ОДВ при шосеен транспорт - 1

Товарен автомобил, управляван от компанията H, тръгва от Сърбия, натоварен със стоки, предназначени за България.

Мястото на въвеждане / първо влизане/ на територията на Общността е Kалотина. Стоките са предназначени за различни вносители - дружество I, дружество J, компания К и компания L, които не са обхванати от режим транзит.

Трябва да бъде подадена ОДВ по електронен път, за всички стоки, превозвани от камиона, в митническо учреждение на Калотина не по-късно от един час преди стоките да бъдат въведени на митническата територия на ЕС.

Пример при подаване на ОДВ при шосеен транспорт - 2

Отговорността за подаване на ОДВ за всички стоки на камиона е на компанията H - "превозвач".

Законодателството позволява и всяко друго лице да подава ОДВ от името на компанията H, като нейн представител, например митнически агент.

Вместо от компания H, ОДВ може да бъде подадена от всеки от получателите за стоките предназначени за всеки от тях - компанията K за нейните стоки, от компанията L – за нейните стоки, въз основа на договорни задължения между K и L с компания H.

Пример при подаване на ОДВ при шосеен транспорт - 3

Митническото учреждение на въвеждане веднага след получаването уведомява лицето подало ОДВ по електронен път за присъденият номер MRN Movement Reference Number.

Когато ОДВ е подаденa от компанията K и L, превозвача H, ще бъде уведомен по електронен път само ако в ОДВ е посочен неговият EORI номер и има изградена връзка с митническата система. В противен случай компанията K или L, получавайки съобщенията си трябва да уведомят компания H за MRN на ОДВ подадени от тях.

Подаване на ОДВ при комбиниран транспорт

Пример при подаване на ОДВ при комбиниран транспорт - 1

Ферибот, управляван от дружество А , товари стоки в Иличовск (Украйна) за превоз до Варна на железопътни вагони и на камиони.

Компанията А, управляваща ферибота е превозвач.

Камионите се управляват от компаниите Б и В.

Фериботът е "активното транспортно средство, което влиза на митническата територия на ЕС ...", както е посочено в член 183”б” (1) от РПМК.

Камионите ще се движат като активно транспортно средство, след като бъдат въведени в ЕС.

ЖП вагоните са неактивно транспортно средство.

Пример при подаване на ОДВ при комбиниран транспорт - 2

ОДВ трябва да бъде подадена по електронен път, за всички товари, превозвани на ферибота, в митническото учреждение във Варна съгласно чл. 184 “а” (1) (в) от РПМК).

Отговорността за подаване на ОДВ за стоките в жп вагоните (неактивни транспортни средства) е на компания А, "превозвач".

Всяко друго лице обаче може да подава ОДВ за стоките в железопътните вагони от името на дружество А като представител, дружество – спедитор или вносител.

Но дружеството А има законово задължение да види, че това е направено, като част от договорните споразумения между компании А и другите лица.

Пример при подаване на ОДВ при комбиниран транспорт - 3

Когато ОДВ се подава от друго лице вместо от дружество А, в ОДВ трябва да се впише и EORI номер на дружество А.

Лицето подало ОДВ за стоките в железопътни вагони носи отговорност за точността на данните в нея (чл. 183 (1) и 199 ППМК).

Отговорността за подаване на ОДВ за стоките в камионите е на компаниите B и C, които по отношение на товарни автомобилите, се считат за "превозвачи", които ще работят на транспортни средства, които след като се въведат в митническата територия на ЕС, ще се движат като активно средство за транспорт "(член 183 “б” от РПМК).

Пример при подаване на ОДВ при комбиниран транспорт - 4

Срокът за подаване на ОДВ остава един и същ, защото се определя от начина на транспорт (ферибот), който носи други транспортни средства, които след като са били въведени в митническата територия на ЕС, ще се движат сами като активни транспортни средства (камиони).

За стоките в железопътните вагони, трябва да бъде подадена ОДВ най-малко 2 часа преди пристигането на кораба във Варна.

За стоките в камионите, трябва да бъде подадена ОДВ преди крайния срок, приложими за кораба, на който са те - най-малко 2 часа преди пристигането на кораба във Варна.

Подаване на ОДВ при морски транспорт

Пример при подаване на ОДВ при морски транспорт - 1

КОРАБ, натоварен с контейнери, плава на далечно плаване

Кораб, управляван от компанията Х, "превозвач", товари контейнери в Лагос, Нигерия, за превоз до пристанищата на ЕС.

Първо пристанище В Общността за кораба е Льо Хавър, Франция.

Превозвачът - компанията Х издава мастърс товарителници на спедиторите, като сключва договори директно с тях за превоза на стоки на борда.
Дружеството
Y – като шипър ще издаде хаус (house) товарителници на износителите.

Пример при подаване на ОДВ при морски транспорт - 2

ОДВ трябва да бъде подадена по електронен път, за всички товари, превозвани от кораба, в митническото учреждение на Льо Хавър. ОДВ трябва да включва всички стоки, които са на борда на кораба в пристанището на Хавър.

Отговорността за подаване на ОДВ е на компанията X - превозвача, но всяко друго лице може да подаде ОДВ от името на компания Х, като представител (например митнически агент). Компанията Y също може да подава ОДВ та, вместо компанията X., със знанието и съгласието на фирмата Х.

Пример при подаване на ОДВ при морски транспорт - 3

Най-малко 24 часа преди началото на товаренето на контейнерите в пристанището в Лагос, превозвачът - компанията Х, трябва да подаде ОДВ на митническите власти на пристанището в Льо Хавър за всички контейнери за които са издадени мастърс товарителници за превоз на кораба, включително за контейнерите, превозвани от компанията Y.

Дружеството Y, може да подаде ОДВ за тези контейнери, за които тя е издала (house) товарителници.Това съгласие трябва да бъде част от договорните споразумения между компаниите X и Y.

Всички стоки разтоварени в Льо Хавър трябва да бъдат представени на митническите власти. Ако за представените стоки не е била подадена ОДВ, митническите власти ще изискват компанията X- превозвач да подаде ОДВ незабавно.

Пример за подаване на ОДВ при морски транспорт - 4

В случай на отклоняване на кораба за друго пристанище в същата държава-членка, например за Марсилия, не се изисква превозвача да изпрати съобщение за промяна на маршрута.

Ако отклонението е към пристанище в държава-членка, което не е декларирано в ОДВ като следващо пристанище, например Валенсия /Испания/.

Компанията X или негов представител, непосредствено след промяната на маршрута, трябва да уведомят митническото учреждение в Льо Хавър за отклонение, чрез съобщение “Уведомление за отклонение".

Вариант 1

Лагос /Нигерия/ - Льо Хавър /Франция/ – Валенсия /Испания/ – Лисабон /Португалия/

Стоките се товарят на кораба в пристанище Лагос /Нигерия/. Първо ЕС пристанище е Льо Хавър /Франция/ Следват Валенсия /Испания/ и Лисабон /Португалия/. ОДВ се подава в МУ на първо влизане - Льо Хавър.

Следващите пристанища – Валенсия и Лисабон са МУ на следващо влизане. ОДВ се подава само в Льо Хавър.

ОДВ не трябва да бъдат подавани в митническото учреждение във Валенсия, нито в следащото пристанище в ЕС по маршрута на плавателния съд.

Вариант 2

Лагос /Нигерия/ – Льо Хавър /Франция/ –Валенсия /Испания/ - Танжер /Мароко/ – Ла Валета /Малта/

ОДВ за всички стоки на борда на кораба се подава в първото ЕС пристанище - Льо Хавър.

Ако корабът прави престой в пристанище извън Общността – Танжер /Мароко/, в митническото учреждение в следващото пристанище в Общността – Ла Валета /Малта/ трябва да бъде подадена нова ОДВ за всички превозвани стоки на борда, а не само за натоварените в Танжер /Мароко/.

Пример за подаване на ОДВ при съвместна договореност - 1

Плавателен съд по съвместна договореност /съгласно чл. 183”в” от ППМК/

Кораб, управляван от дружество D товари контейнери в пристанище в Индонезия за превоз до пристанищата на Общността, като първото пристанище на Общността, на което ще спре кораба е Джоя Тауро /Италия/.

Компанията D издава океански товарителници само за контейнерите, за които тя е сключила договор за превоз на стоки.

Компанията D има съвместна договореност с компаниите E, F и G.

Компаниите E, F и G издават океански товарителници за контейнерите, които те превозват на борда на кораба, управляван от компания D.

Пример за подаване на ОДВ при съвместна договореност - 2

Компаниите E, F и G, се третират по същия начин, както компанията D, т.е. се считат за "океански превозвач", т.е. за лице, което поема отговорността за превоза на стоки на митническата територия на ЕС.

ОДВ трябва да бъде подадена по електронен път, за всички товари, превозвани на кораба, в първото пристанище – в митническото учреждение на Джоя Тауро /Италия/.

Отговорността за подаване на ОДВ за контейнери, принадлежи на всяка компания – E, F, G и D, която издава океански товарителници за превоз на контейнери на кораба.

Пример за подаване на ОДВ при съвместна договореност - 1

Най-малко 24 часа преди началото на товаренето в пристанище в Индонезия, всяка компания трябва да гарантира, че ОДВ са подадени пред митническите органи в пристанището на Джоя Тауро /Италия/, за всички контейнери, за които са издадени океански товарителници за превоз на кораба.
Всяка компания може да подава ОДВ, или може да бъдат подадени ОДВ от нейно име, от нейния агент или представител.

Подаване на ОДВ при морски транспорт - насипни товари

Пример за подаване на ОДВ при морски транспорт - насипни товари - 1

Обикновено корабите за насипни товари транспортират една стока (напр. руда) и спират само на едно или няколко пристанища за разтоварване на целия им товар.

Кораб, управляван от дружество Z - "превозвач", се товари със стока в насипно състояние в Бейра /Мозамбик/, за превоз до Порто /Португалия/.
ОДВ трябва да бъде подадена по електронен път, за целия товар, превозван от кораба, в митническото учреждение в Порто.

Пример за подаване на ОДВ при морски транспорт - насипни товари - 2

Най-малко 4 часа преди пристигането си в Порто /Португалия/, "превозвачът“ - компания Z, трябва да подаде (или да бъде подадена от негово име от негов представител, например корабен агент) ОДВ на митническите власти на пристанището на Порто за целият товар, за който е издал товарителници за превоз на кораба.

Подаване на ОДВ при въздушен транспорт

Пример за подаване на ОДВ при въздушен транспорт

Въздухоплавателно средство, с превозвач А зарежда пратки от летище в Сидни /Австралия/ за превоз до летище в ЕС.

Маршрутът на самолета е Сидни, Сингапур, Амстердам и Лондон.

След натоварване на пратките в Сидни, в Сингапур ще бъдат натоварени допълнително пратки.

Първото летище на което каца самолета в Общността е в Амстердам /Холандия/.

За полети с продължителност повече от 4 часа, ОДВ трябва да се подаде на митническите власти на летището в Амстердам най-малко 4 часа преди пристигането на всички пратки, превозвани на борда на самолета.

ОДВ трябва да бъде подадена по електронен път, за всички пратки на борда на самолет, в първата точка на въвеждане на стоките на митническата територия на Общността – летището в Амстердам, като включва всички стоки, в това число тези стоки, които ще останат на борда на самолет в Амстердам за да продължат напред, предназначени за разтоварване в следващите летища в Общността или извън нея.

Отговорността, съгласно член 36 б параграф 3 от МК, за подаване на ОДВ за всички пратки, се носи от превозвача A.

В случай на отклонение на самолета към друго летище в същата държава-членка, например до Ротердам/Холандия/ не е необходимо уведомление за промяна на маршрута не се изисква.

Ако отклонението е към ново летище в държава-членка, която не е обявена в ОДВ, например Брюксел /Белгия/, превозвача А (или негов представител), непосредствено след промяната на маршрута, трябва да уведоми митническото учреждение на летището в Амстердам за предстоящото отклонение, чрез използване на съобщението "уведомление за отклонение“.

Искане за корекция

По искане на лицето, подало ОДВ, се разрешава да се променят една или повече от данните в Обобщената декларация след като е била подадена.

Не са възможни обаче промени след като митническите власти са информирали лицето, подало ОДВ, че възнамеряват да прегледат стоките; или са установили, че въпросните данни са неверни; или когато декларацията е в крайно състояние, което не позволява промяна.

Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало корекция на обобщената декларация за въвеждане, при регистрацията на тези изменения. Когато ОДВ и измененията на ОДВ са подадени вместо от лицето, което въвежда стоките (превозвача), от друго лице, митническите органи уведомяват също и превозвача, при условие, че в ОДВ е посочен ЕОRI номера му и е свързан с митническата система. В противен случай ще уведомят със съобщение само лицето, което е подало ОДВ

Ако декларацията е в недопустимо състояние, или лицето искащо корекция няма право за това, или митническите органи са уведомили лицето, че стоките подлежат на митническа проверка, искането за корекция се отхвърля и митническото учреждение уведомява за това лицето подало искането със съответно съобщение. Когато се отхвърли искане за корекция – старата декларация продължава да е валидна.

Искане за отклонение

Искане за отклонение = „Искане за международно отклонение” или искане за пренасочване” съгл. чл.183 „г”/ППМК

Този процес се осъществява, когато активното транспортно средство (самолет, кораб, камион) се отклони към държава - членка, различна от тази, в която е декларираното Първо входно МУ и различна от държавата на Последващото входно МУ (Последващи входни МУ), декларирани в оригиналната ОДВ. Превозвачът, уведомяващ за отклонение изпраща искане за отклонение до декларираното Първо входно МУ.

В искането трябва да съдържа Актуалното входно МУ и MRN на ОДВ. Ако декларацията е в допустимо състояние, искането се приема и се изпраща съобщение за приемане на отклонението. На Актуалното МУ се препраща ОДВ с рисковия анализ.

Ако ОДВ не е допустимо състояние, искането за отклонение не се приема и на превозвача се изпраща съобщение за отхвърляне.

Ако търговеца подаде нова ОДВ към актуалното първо входно МУ, то този процес не се изпълнява.

ОДВ

Ако след изтичането на срок от 200 дни от датата на подаване на обобщената декларация за въвеждане, митническите органи не са уведомени за пристигането на транспортните средства или стоките не са представени на митническите органи се смята, че обобщената митническа декларация не е била подадена.

Кога не се изисква отклонение?

Искане за международно отклонение

Аварийна процедура

Когато митническата информационна система в митническото учреждение на въвеждане не работи, се прилагат разпоредбите на Заповед ЗАМ 272/ 04.06.2010г. на Директора на Агенция „Митници”, като обобщена декларация за въвеждане се подава на хартиен формуляр, съответстващ на образеца в приложение 45 „и” от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията. Когато пратката, за която се изготвя ОДВ, се състои от повече от една стока, се подава и списък на стоките, съответстващ на образеца в приложение 45 „й” от Регламент(ЕИО) № 2454/93, който е неразделна част от обобщената декларация за въвеждане.


Още по темата


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт