Морфей Лоджистикс

Всичко е въпрос на логистика

 • Уголемяване на шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намаляване на шрифта
Начало Полезна информация Подаване на обобщена декларация за напускане (ОДН) пред митническите органи

Подаване на обобщена декларация за напускане (ОДН) пред митническите органи - Подробна информация

Въведение

От 01.07.2007 г., 27-те държави- членки на ЕС са свързани в обща система за контрол на износа  (СКИ – фаза 1), като деклараторите подаваха формуляри 1 и 2 на ЕАД, а формуляр 3 на ЕАД беше заменен от Придружаващ износен документ (т.нар. ПИД) и списък на стоките, а между митническо учреждение на износа и изходното митническо учреждение започна електронен обмен на информацията.

Във възка с промени в митническото законодателство за изнасяне, от 01.07.2009г.:

 • ЕАД за износ, реекспорт и пасивно усъвършенстване се подават задължително в електронен формат;
 • всички икономически оператори  трябва да имат EORI номер;
 • въведен е документ „Единен административен документ за износ / сигурност”;
 • въведено е подаване на „Обобщена декларация за напускане”.

Законодателна рамка

С Регламент № 648/2005, изменящ Регламент 2913/92 (Митническия кодекс) и Регламент № 1875/2006, изменящ  Регламент № 2454/93 (Правилника за прилагането на митническия кодекс) е създадена нова законодателна рамка, която предвижда въвеждането на редица мерки за засилване на сигурността на стоките, които излизат в Общността, като се изисква предоставянето на предварителна информация преди заминаването за всички стоки, които се изнасят от митническата територия на Общността.

Днес митническите органи работят със Системата за контрол на износа (СКИ- фаза 2), която включва:

 • Електронен обмен на данни по износната операция както между митническото учреждение на износа и изходното митническо учреждение, така и между митнически органи и икономическите оператори;
 • Електронна обработка на износните декларации и обобщените декларации за напускане
 • Автоматизиране на следенето на износните операции
 • Международен обмен на данни в рамките на ЕС

С Регламент №414/2009, изменящ ППМК, за Придружаващият износен документ (т.нар. ПИД) и списъкът на стоките към него се въведоха нови образци, посочени в Приложения № 45 «ж» и 45 «з» на Регламент № 2454/93, с данни за повишаване нивото на сигурността.

Подаване на ОДН на доброволни начала

Новите разпоредби изискват да бъде подавана обобщена декларация за напускане (ОДН) преди заминаването на стоките извън митническата територия на ЕО или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт.

С Регламент № 273/2009 за изменение на Регламент № 2454/93 (ППМК) беше въведен преходен период от 1 юли 2009 г. до 31 декември 2010 г., през който подаването на ОДН не е задължително. През периода, обобщената декларация за напускане може да бъде подавана на доброволни начала.

Здължително подаване на ОДН

Задължителното подаване на ОДН по електронен път е от 01.01.2011г.

Предварителното подаване на обобщената декларация за напускане (ОДН) на стоките извън Общността трябва да се извърши  в определените срокове, които са в зависимост от:

 • от вида транспорт и
 • от времетраенето.

Защо се изисква подаване на ОДН?

Предварително подадените на митническите органи данни за изпращач, получател, брой колети, описание, тегло на стоката и други са необходими за извършване на анализ на риска преди заминаването на  стоките и съответно за правилното прилагане на митническия контрол за целите на сигурността и безопасността.

Основни понятия

 1. Митническа декларация за износ, реекспорт, пасивно усъвършенстване
 2. Придружаващ износен документ (ПИД)
 3. Списък на стоките
 4. Износно митническо учреждение
 5. Изходно митническо учреждение
 6. Обобщена декларация за напускане
 7. Лице, което подава ОДН
 8. Превозвач

Придружаващ износен документ (ПИД)

Замества Формуляр 3 на ЕАД. Издава се, когато износното МУ разреши режим износ. Съответства на образеца и обяснителните бележки в Приложение № 45 «ж» на Регламент № 2454/93.

Списък на стоките

Неразделна част от придружаващия износен документ (ПИД), когато износната пратка се състои от повече от една стоки.
Съответства на образеца и обяснителните бележки в Приложение № 45 «з» на Регламент № 2454/93.

Износно митническо учреждение

МУ в което се подават митническите декларации за износ, реекспорт, пасивно усъвършенстване и ОДН.

Може да е

 • или митническо учреждение на територията на което е седалището на износителя,
 • или митническо учреждение където стоките са пакетирани/ натоварени за износ.

Изходно митническо учреждение

 • Съгласно чл. 793, параграф 2 от ППМК, това е последното митническо учреждение, преди стоките да напуснат митническата територия на Общността.
 • Когато стоките са поети от превозвача съгласно цялостен договор за превоз, изходно МУ е митническото учреждение, което контролира мястото, от което стоките физически напускат митническата територия на Общността по въздух, море, жп или поща и ще бъдат изнесени с местоназначение за трета страна.

Износно = изходно митническо учреждение

Съществуват специални правила за случаите, когато стоките се изнасят извън митническата територия в съответствие с режим транзит (чл. 793б/ППМК), тъй като в тези случаи напускането вече е потвърдено от митническото учреждение, отговорно за мястото където стартира транзитната процедура (ОМУ) В тези случаи износното митническо учреждение играе ролята и на изходно митническо учреждение, като до граничното митническо учреждение пътува само транзитния документ.

Митническите декларации за износ се подават по електронен път:

 • съгласно приложение 45 “ж” от ППМК, без клетки за сигурност и безопасност) или;
 • съгласно приложение 45 “ж” от ППМК, като се  включват и допълнителните данни за сигурност и безопасност от Приложение 30А от ППМК.

Когато стоките са повече от една се подава и Допълнителен лист за стоките, съгласно приложение 45 “з”/ППМК, който също може да бъде без клетки за сигурност и безопасност или да включва данните за сигурност и безопасност.

Задължителните клетки с данни за сигурност и безопасност са: кл. 1 SCI (S32), кл. „Декл.сиг. (SOO)”, кл. 7 „Референтен номер”, кл. UNDG (44/4) - Код на ООН на опасни стоки/), (S13) – кодове на държавите по маршрута, (S29) - код за начин на плащане на транспортните разходи.

Обобщена декларация за напускане (ОДН) = Exit Summary Declaration

Съгласно чл. 1, т. 18 от ППМК «Обобщена декларация за напускане» означава обобщената декларация, посочена в чл. 182в от МК, която се подава за стоки, които напускат митническата територия на Общността.

Забележка: В Регламент №648/2005 навсякъде „exit summary declaration” е преведено като „митнически манифест”.

Анализ на риска

За извършване на анализ на риска се изисква:

 • подадена декларация с попълнени клетки за сигурност и безопасност от Приложение 30А от ППМК:
  • кл.1. Други SCI (S32) – показател за особени обстоятелства,
  • кл. „Декл. сиг. (SOO)”,
  • кл. 7 „Референтни номера” – LRN или уникален номер на пратката
  • кл. UNDG (44/4)- Код на ООН на опасни стоки
  • кл. (S13) –кодове на държавите по маршрута
  • кл. (S29)- код за начин на плащане на транспортните разходи
 • или когато стоки напускат Общността без митническа декларация – да бъде попълнена ОДН.

В случаите, предвидени, в законодателството, в които не се изисква подаване на декларация, за извършване на анализа на риска се изисква за стоките да бъде попълнена ОДН.

Например, ЕАД за реекспорт не се подава в следните случаи:

 • след временно складиране;
 • устно деклариране за реекспорт съгл. чл. 229, параграф 2 от ППМК;
 • деклариране чрез друго действие, съгл. чл. 232, параграф 2 от ППМК.

Подаване на ОДН

 

 

Лице, което подава ОДН

ОДН се подава от:

 • лицето, което превозва стоките или което поема отговорността за превозването на стоките извън митническата територия на Общността,
 • всяко лице, което може да представи стоките пред компетентните власти или
 • представител на едно от двете лица по-горе.

Подаване на ОДН

Обобщената декларация за напускане (ОДН) се изготвя с използването на техника за обработка на данни, т.е. в електронна форма. В нея се съдържат данните, установени за такава декларация в приложение 30A от Правилника за прилагане на Митническия кодекс на Общността, като попълването се извършва в съответствие с обяснителните бележки в приложението.

Превозвач

ОДН обикновено се подава от превозвача. За целите на ОДН "превозвач" е лицето, което превозва стоките или което поема отговорността за превоза на стоките извън митническата територия на Общността.

Въпреки това, ОДН може да се подаде от притежателя на съоръжението за временно складиране или на притежателя на съоръжението за съхранение в свободна зона контрол тип I, или всяко друго лице, което може да представи стоките, когато превозвачът е бил информиран  и е дал съгласие на това лице да подава декларация. Митническите учреждения могат да приемат, освен ако има доказателства за противното, че превозвачът е дал съгласието си по договор и че декларацията е подадена с негово знание.

Подаване на ОДН при комбиниран транспорт

При комбиниран транспорт, когато действащото транспортно средство (ферибот) при преминаване на границата транспортира единствено друго активно транспортно средство (камион), задължението за подаване на ОДН е на оператора на това друго транспортно средство (камиона).

Подаване на ОДН при съвместна договореност

В случай на превоз на стоки по море или по въздух с плавателен съд по съвместна договореност или други подобни договори, "превозвач" означава лице, което е сключило договор и издава коносамент или въздушна товарителница за  превоза на стоки от митническата територия на Общността.

За кои стоки се подава ОДН?

ОДН се подава за всички стоки, напускащи митническата територия на Общността, независимо от тяхното крайно местоназначение, преди заминаването им или в случай на пратки в контейнери - преди започване на  натоварване на кораба, с изключение на стоките, превозвани на транспортно средство, което само преминава през териториалните води или въздушното пространство на митническата територия на Общността без да спира вътре в тази територия.

Кога не се подава ОДН?

Случаите, в които не се подава ОДН са описани в чл. 592”а” от ППМК.

Например: електроенергия; стоки, които се извеждат по тръбопровод; писма; стоки, обхванати от карнети ATA или превозвани с манифест НАТО 302 и др.

Още случаи, в които не се подава ОДН са описани в Регламент №430/2010 за изменение на ППМК. ОДН не се подава отделно  в случай че имаме подаден ЕАД с данни за сигурност и безопасност.

ОДН не се подава за стоки, превозвани на борда на плавателни съдове, които плават по редовни корабни линии;

ОДН не се подава когато стоки се натоварват в пристанище или летище на митническата територия на Общността и са предназначени за разтоварване в друго пристанище или летище на Общността;

Не се подава ОДН, когато в пристанище или летище стоките не са разтоварени от превозното средство, с което са въведени в митническата територия на Общността и с което ще бъдат изведени от нея;

Не се подава ОДН, когато стоките са натоварени в предходното пристанище или летище в митническата територия на Общността и остават в превозното средство, с което ще бъдат изведени от митническата територия на Общността.

Съгласно чл. 842а от ППМК, когато за извеждането на стоките не се изисква митническа декларация, ОДН се подава  в изходното митническо учреждение преди стоките да се изведат от митническата територия на Общността.

ОДН обаче може да бъде подадена и в друго митническо учреждение (МУ на подаване), при условие, че тези данни ще бъдат предадени на изходното МУ.

Къде се подава ОДН?

По правило изходно е митническото учреждение, компетентно за мястото, от което стоките ще напуснат митническата територия на Общността или в случаите, когато стоките ще напуснат митническата територия на Общността, по въздух или по море, изходно е митническото учреждение, компетентно за мястото, където стоките са натоварени на кораб или самолет, с които те ще изнесат  до местоназначение извън митническата територия на Общността.

Подаване на ОДН

Обобщената декларация за напускане трябва да се подаде предварително, в срокове, които зависят от вида транспорт и от времетраенето му.

Митническите органи регистрират обобщените декларации за напускане незабавно след тяхното получаване и уведомяват по електронен път лицето, което я е подало за MRN (Movement reference number) под който е регистрирана.

Подадената в МУ на подаване ОДН автоматично се препраща от митническата система на изходното МУ, посочено в нея.

Срокове за подаване на ОДН

При морски транспорт, сроковете за подаване на ОДН са различни в зависимост от това дали корабите плават на далечно плаване (презокеанско плаване) или на къси разстояния (short sea shipping). Влияние оказва и това дали стоките са натоварени в контейнери или са в насипно състояние – обикновено трябва да бъде подадена 2 или 4 часа преди кораба да напусне пристанището на Общността с дестинация за трети страни.

Единствено при морски транспорт, когато корабите плават на далечно плаване и товарите са натоварени в контейнери, ОДН се подава 24 часа преди започване на товаренето на кораба в ЕС пристанище за заминаване в трета страна.

При въздушен транспорт, ОДН трябва да бъде подадена поне 30 минути преди излитане от летище на митническата територия на Общността.

При стоки с ЖП транспорт  и транспорт по вътрешни водни пътища – във всички случаи подаването на ОДН трябва да се извърши поне 2 часа преди напускането на изходното митническо учреждение.

При стоки с Автомобилен транспорт – във всички случаи подаването трябва да се извърши поне 1 час преди напускане на изходното  митническо учреждение.

Административнонаказателни разпоредби

Съгласно чл. 592 е /ППМК, когато бъде установено, че стоките, представени пред митница не са обхванати от митническа декларация, която съдържа данните необходими за ОДН, лицето което изнася стоките или поема отговорността за  превоза на стоките извън митническата територия на Общността, незабавно трябва да подаде или митническа декларация (за износ, реекспорт, ПУ)  с данните за сигурност и безопасност или ОДН. Ако не спази сроковете, могат да бъдат налагани наказания.

Искане за корекция

Лицето, което е подало ОДН, може да изпрати искане до изходно МУ за промяна на една или повече от данните в ОДН след като е била подадена (чл. 182г (4) МК). Не са възможни обаче промени след като митническите власти са информирали лицето, подало ОДН, че възнамеряват да прегледат стоките; или са установили, че въпросните данни са неверни.

Митническите органи уведомяват незабавно лицето, подало корекция на ОДН, при регистрацията на тези изменения. Ако декларацията е в недопустимо състояние, или митническите органи са уведомили търговеца, че стоките подлежат на митническа проверка, искането за корекция се отхвърля и митническото учреждение уведомява за това лицето подало искането. Когато се отхвърли искане за корекция – първата ОДН продължава да е валидна.

Искане за отклонение

Когато след пристигане  на стоките  се установи, че те пристигат в друго изходно МУ вместо в първоначално декларираното изходно МУ, се стартира процес на предестинация (отклонение).

Актуалното изходно МУ уведомява декларираното изходно МУ, че стоките са представени пред него, след което обработва износната операция.

Има случаи, в които предестинацията не може да бъде разрешена. Тогава лицето, подало ОДН получава съобщение, че отклонението не е разрешено и причината за това.

Цялостен договор за превоз

При износ на стоки с жп транспорт, пощенски пратки и въздушен транспорт, износното МУ играе ролята и на изходно МУ. Подаването на ОДН трябва да стане в реалното гранично митническо учреждение.

Износ на стоки с кораб

При износ на стоки  с кораб,  износното митническо учреждение играе ролята и на изходно митническо учреждение.

Например: Стоката тръгва с цялостен договор за превоз по море от Варна, така че МП Варна - Запад е износно МУ, но също така и  изходно МУ. В случай, че има подадена ЕАД, съдържаща данните за сигурност и безопасност, ОДН няма да се подава. В случай, че ЕАД не съдържа данните за сигурност и безопасност, ОДН ще се подаде в МП Варна- Запад, тъй като то е  и реално гранично МУ, където стоките физически напускат територията на Общността.

Подаване на ОДН

Има случаи, предвидени, в законодателството, когато не се изисква подаване на митническа декларация, и тогава за извършване на анализа на риска се изисква за стоките да бъде попълнена ОДН.

Например, съгласно Регламент № 430/2010г. за изменение на ППМК,  като правило, за необщностните стоки, които се изнасят от временен склад (т.е. били са временно складирани) не се изисква декларация за реекспорт.

Следователно, за такива стоки   трябва да се подаде ОДН преди началото на натоварване на кораба (член 842а (1) ППМК).

Стоки, които се движат между държавите - членки чрез претоварването им в страни извън ЕС (член 842”а”, §4, б от ППМК).

За стоки, които се движат между държавите - членки чрез претоварването им в трети страни, трябва да се подава ОДН в пристанището на натоварване в Общността.

Например: общностни стоки, превозвани с плавателен съд от Ротердам (Холандия) до Варна (България). Няма да се изисква ОДН докато стоките се намират на борда на кораба по време престой на необщностни пристанища.

Ако обаче стоките напускат Холандия на борда на кораб, пътуващ за Истанбул /Турция/ и там бъдат разтоварени за да бъдат  претоварени на друг кораб за Варна /България/ трябва да се подаде в митническото учреждение на пристанище Ротердам   преди тръгване кораба.

Пример за морски трафик /deep sea container/ Контейнер, натоварен с общностни стоки от износител в Лион във вътрешността на Франция (= митническото учреждение на износа), се товари на кораб в пристанището в Марсилия (= изходно митническо учреждение) с местоназначение Ню Йорк (САЩ).

След отпътуване кораба акостира в Хамбург /Германия/, където контейнерът се претоварва на друг кораб.

От износителя или негов представител трябва да бъде подадена митническа декларация за износ с данни за сигурност и безопасност на митническите органи в Лион не по-късно от 24 часа преди съда да бъдат натоварени в Марсилия.

Не  се изисква ОДН да бъде подаден на митническите органи в Марсилия.

Хамбург е изходно митническо учреждение за подаването на ОДН, тъй като  тук, контейнерът ще бъдат натоварен на  плавателен съд, с който контейнера ще се достави до местоназначението (Ню Йорк) извън митническата територията на Общността.

Ако контейнера остане на плавателният съд  при акустиране във Феликстоу /Великобритания/, преди да се насочи към Ню Йорк, не се подава ОДН в това пристанище.

Как се подава ОДН?

Обобщена декларация за напускане се изготвя в електронна форма и се подава само по електронен път, или през Web формата от страницата на Агенция „Митници" на адрес http://www.customs.bg  в секция Електронни митници -> Системи -> Системи за реална работа или чрез изградена връзка от тип "система-система" (т.нар. В2В).

Аварийната процедура при ОДН

Аварийната процедура ще се използва когато компютъризираната система на митническите органи не фурнкицонира, или в случай че електронното приложение на лицето, подаващо декларацията за износ не функционира.

Съгласно Регламент 414/2009 г., ОДН на хартиен носител се изготвя с помощта на документ за сигурност и безопасност, съответстващ на образеца в приложение 45”и”. Когато пратката се състои от повече от една стока, документът за сигурност и безопасност се допълва със списък на стоките, съответстващ на образеца в приложени 45”й” и е неразделна част от него.

Допълнителна информация

Допълнителна информация може да намерите на адрес:

www.customs.bg -> Електронни митници -> Документи за икономически оператори -> Ръководство за потребителя на Портала за подаване на износни декларации и ОДН към СКИ-2 и www.customs.bg -> Електронни митници -> Документи за разработчици -> ECS2-External domain -> СКИ – фаза 2 Функционална спецификация за електронен обмен на данни при деклариране по електронен път на износните режими чрез предварително изградена система – система.


Още по темата:


Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

 

Споделете

Контакти

Димо Горанов
Telephone number of Димо Горанов +359 88 6087774 (Mtel)

Виртуален офис

Виртуален офис на ЕконтВиртуален офис на Еконт